Stobrawskie Centrum Seniora
Strzelecka 51, Kluczbork